Kiss me hard before you goای بر پدرت پائیز ! روی من زردتر از برگِ درختان شده است ماهِ مهرم دَم به دَم بی مهر بود آبان بیشتر ! خوب نیست احوالم اما شک ندارم حالِ آذر بدتر است . ...فصلها همه بهارند اما عاشق که میشود تابستان است تنهاییش پاییز و درد دل که میکند زمستان... #محسن_حمزهبانو؟؟! پریشان است گیسویت ولی.. ولی پریشان تر از گیسوی تو پسری است که میخواهد نگاهش را نگه دارد.. مگذار دلش را پریشانی گیسوانت بلرزاند.. شاید دل او ♥درپــــــــــی♥ کافه‬ دنجی هستم ته یک کوچه بن بست فراموش شده که در آن، یک نفر از جنس خودم دست و دلبازانه از خودش دست بشوید گهگاه... و حواسش به فراموش شدنها باشد... کافه ای ...نگران نباش حال من خوب است فقط کمی بزرگتر شده ام عقلم قد کشیده شعورم متبلور شده دلتنگی هایم کوچک شده اند و در فاصله کوتاه لبخندها و اشکهایم آموخته ام زندگی کنم…

متنفرم از [حرفای مردم]