عالیِهـ[:)]نیستیـ نِمیـ بینیـ کِهـ شَبـ هآیمـ روز هآ طولـ میکِشَد… [مَجید تکلو]خوشتیپـ[:)] اسپُرتـ[*_*]جووونـ[*_*]خعلیـ بآمزسـ[:)]دُخیـ شیکــ[:)]ـحِسآبیـ تِرکوندمآ بآیـ تآ شَبـ[:)]بیـ اِفـ اِفـ[*_*]چِنگدهـ خوبِهـ اینـ عَکسـ ژآنـ(*_*) گـآلریـ عَکسآیـ خآصـ وَ شیکـ[*_*] خوشـ اومدید[:)] غزآلهـ بآنو[^__^] فآلو مُسآویـ بآ فآلو[َツَ]ژونــ[:)]دوسـدآرَمـ[:)] گـآلریـ عَکسآیـ خآصـ وَ شیکـ[*_*] خوشـ اومدید[:)] غزآلهـ بآنو[^__^] فآلو مُسآویـ بآ فآلو[َツَ]دخترونهـ[-_-]بیـ اِفـ اِفـ[*_*]جونـ چِـ نآز و خوشتیپهـ[*_*:)]عآوشقـ اینـ عَکسمـ[*_*]چِـ خوبهـ[:)]چِـ خوبهـ اینـ عکسـ[*_*]عِشقولآنهـ[:)]چِـ بآحآلـ[:)]مَنـ فِکر میکَردمـ سآلهآ بآید یکیـ یکیـ سِپریـ شوَند تآ هَر بآر آدَمـ یِکـ سآلـ بزرگـ تَر شود امآ اینطور نیسـ اینـ اِتفآقـ یکـ شَبهـ رخـ میدهد[هآروکیـ_مورآکآمیـ]عِشقـ یَعنیـ دَرمیآنـ صَد هزآر بیتـ مثنویـ بویـ یِکـ تَکـ بیتـ نآگهـ مَستـ وَ مَدهوشتـ کنَد[فآضلـ نَظَریـ]اولـ بَهآر تَنهآ نیستَمـ آنقَدر اَز تو بِهـ هَمهـ گفتهـ اَمـ کِهـ دیگر رویـ آنرآ ندآرمـ بگویَمـ تنهآیمـ گذآشتهـ ایـ تو هَنوز هَمـ بهآر بآ منیـ[فرید_صآرمیـ]دِلمـ شور میزَنَد میتَرسمـ صبحـ کِـ اَز خوآبـ بیدآر شدمـ اَز قآبـ عَکستـ هَمـ رَفتهـ بآشیـ اَز تو بَعید نیستـ[پدرآمـ_مسآفریـ]یِهـ وَقتآییـ خودتـ رآ هَمـ فَرآموشـ میکُنیـ امـآ بَعضیـ هآرآ هَرگز نِمیتونیـ فَرآموشـ کُنیـ.خِـ خوبهـ[:)]زِندگیـ هَمهـ اَشـ بَد نَبود...!روزهآیـ خوبـ هَمـ دآشتـ کِـ نیآمدند.چِـ عَکسـ قَشَنگیـ[:)]چَتر نمیخواهد اینـ هَوآ تورآ میخوآهد[رِضآ_کآظمیـ]قَشَنگهـ[*_*]خوشبَختیـ از نگآهـ هَرکسیـ معنآیـ مُتفآوتیـ دآرد...!امآ از نَظَرمَنـ آدَمـ هآییـ خوشبَختـ اند کهـ عِشقـ بِـ موقعـ بهـ سرآغشآنـ بیآید[سیمینـ_دآنشور]قَشَنگهـ[*_*]رَد اینـ عَطر رآ میگیرَمـ و میـ آیمـ... یآبهـ تو میرِسَمـ یآ سَر اَز بِهِشتـ دَر میـ آورمـ[رضآ_یآراحمدیـ]چِـ خوبهـ[:)*]ِخِـ خوبهـ اینـ عَکسـ[:)*]سآملکُمـ[:)]مَـ اومَدَمـ[*_*] اَلآنـ شروعـ میکُنَمـ[:|] ژونـ چنگدهـ عِشقولآنهـ استـ[♥_♥]وآیـ[*_*] دوسـ دآرمـ برمـ اینجآ عَجبـ جآیهـ لآمَصـَبـ[:|]