تو اینــ هوایــ سـرد میچسبهـ:)وایـــ دلمـ:|نایکـــ:)خرســـ بزرگــ:)دوسـ دارمــ اینـ عکسـو:)خوشکلهـ^_^نازهـ:)پشـمکــ*_*چــ خوشـکلهـ:)باحــالهـ*_*میخــوامـ*_*قشــنگهــ ツآلــ ســتار*___*میـــخوامــ^_^خــرسـ بـــزرگــ:)خیـــلے نــ:)ــازهـدونـــاتـ*_*واۦ دلــمـ*_*عزیــزمـ ❥ژونـــ♡واے دهنــــمـ آبـ افــــتاد❥عـــــزیزمـ❥پشـــمک^_^چـ نـــازهـ^_^چــ نــــازه^_^چــــ بــاحالــــن^_^+++لباس توله منو عشقم خوشمله عایا؟؟+میخواماووووووووم سلامبچه ها خوش باشید☜↺اَفکــــــــارَم خــــــــاصــَـــــــن❕ حــَــــــــــرفــــــــام راستــــَــــــــــن بَلــــَـدَم زَمیــــــــــــن خُـــــــــــــوردَم چِطـــــور سَــــــرپـــا وایســـَـــــم↻☞#هَمِچیـ خوبهـ تآ وقتیـ کهـ... صبـ تا شبتـ #ریپیـ نشهـ عینهـ قفلیـ رو یهـ #آهنگـ #عنشـ درمیاـد بعد باید واسهـ #همیشهـ زندگیو بزاریشـ کناـر مثـ یهـ #قانونـ میمونهـ

دختر یعنی.. یهویی شیطون یهویی آروم یهویی شاااد یهویی غمگین یهویی جیغ جیغو یهویی خجالتی یهویی خنده رو یهویی خانووووم یهویی مسخره بازی دنیای پر از مــَــن ☠ بــهـ هــَـر چــیــزے ڪهــ「 نــَـبــآیـــَـــد 」بـــآشــهــ و هــَــســت [×] ـاِعــتــرآضــ دآرمــ.. ☛ مــَــن بــِـهــ خــودمــَــمــ ـاِعــتــرآضــ دآرمــ:)ــ

یِہ حَرفایے تو دِلِت ھَست کہِ ...×

جَمع میشہ ,,

جَمع میشہ ,,

جَمع میشِہ ,,

× ھَمَہ رو بآھَم میگے یِہو جَنگ میشہِ ×

تَبدیل بہ دَرد میشہ ...×