مرگـــــــــ حتما این نیستــــــ

که, علائـــم حیاتـــی نداشته باشی؛

علایــــق حیاتـــی هم نداشته باشی,

مُـــــردی -__-


قشنگهــ*_*٭_٭موهاشـــ*_*واۦ چهــ قشـنگـ کشیدهـ