↩شُعور اَگهِ خَریدَنی بودِ

↪ ↩وآسهِ بَعضیآ ↪

↩اَز جیبِ خودَم مایهِ می زآشتَم↪

#⛄⛄⛄


نبار باران عاشقانه اش نکن بغضم را نترکان خاطرات را زنده نکن من و او دیگر کنار هم نیستیم او زیر چتر دیگری و من خیس خاطراتمدر بــا رَفــتـَنـِتـــ دیـــگہ حــالے بــَرامـــ نــمــوندهـــ بے غــِیــرَتــــ گـــنــد زَدے بهــ زنــدگیـــم شـــُدَمـــ یهــ دَر مــوندهـــ.