من ادم بده نبودمگورِبابایِ پِسَرِه بِه خودِت بیا یِه ذَرِه#خدا____متنفرم__از___ادمات__رفتی؟ غرورت نمیذاره برگردی میدونم مهم نیست :)