عکس و تصویر ←○●شیش‍‌ه باز شِکَست‍‍ـــ رو دَستــــ←◎○→ ←○●→چیکـ‍‌ه چیکـ‍‌ه خــون رو فـَــرشــ◎○→ ←○●ریـــمِل و سیاهیِـ‍‌ه اَشکــــ←◎○→ ←○●→مَـــن ...گآهے شآیـב لآزمـ بـآشـב ، از یــآב ببـــریـمـ یـــاב آنهـــایـے رآ ڪـہ ... بـآ نبـــوבنشآטּ بـوבنمـآن رآ ، بــہ بـآزے گـرفـتنـב ...