اگه هیچ کَسـ اَزتون

مَـتِـنَفر

نیـستـ یه جایِـ کارِتونـ ایراد دارِهـ

چــه دنجهـ*_*جــونــز چـهـ حــالی مـیده|:وایــ دلــمـ*_* مــیخوامـ|:یهـ جـایـ دنـجـ^_^ وایـ چـهـ حالیـ میدهـ ایـنجا و کـنار ایـن منـظرهـ بخوابیـ*_*ســلامـ:)) دوسـتانـ ما اینـجا کلاسـ هـشتمیـ داریــم؟! لطفـا زیـر ایـن پـستـ کـامنتـ بزارهـ کـارشـ دارمـ^_^خــوشکلهـ^_^خیلیـ قشنگهـ^_^قشنگـهـ|:نــایـسـ>_<نــایـسـ*_*عـــآلیهـ^_^بـســتـنیـ^_^عــآلـیـهـ^.^نــازنـ^.^مـیـخـوامـ|:حآلـ و روزِ یِہ دُختـَرو فقـَط بآلشتِشــ میـفَہمِہ :)شــُـدَمــــ وَقتــے #سـیـ?ـــگار مـیـڪِـشَـم تــــــو دود مـے بـیـنـے و .... مَــــڹ #خـــــ﹏ـــــاطِـرِهنـایـسـ√مـیـخـوامـ|:اَگِهْـــــ بَعْدْ اَزْ [مَرْگَمْـــــ] ● دُنْبآلِـــــ [دَلیلِــــ] مُرْدَنَمْـــــ بودَنْـــــ ● بِهِشونْـــــ بِگیـــــدْ . . . ● کِهْـــــ اینْـــــ دَلیلِـــــ [زِنْدِگیشْــ] مَعْلومْـــــ نَبـــــود ● چِهـــــ بِرِسِهـــــ [مَرْگِشْــ]عـالیـهـ*_*چـشـمـ رنـگـیـ(:وایــ سـیـلـ اومـــد^_^بـــعضـــی وقـــتا ادمـــ خســـته میـــشه از ایـــنکـــه هـــی خودشـــو بـــه دیـــگران یـــاد آوریـــ کنـــه..:)قـشـنـگـنـ^_^قـشـنـگـهـ~_~↫اگـﮧ میبینے بآ ڪسے بآزے نمیڪُنـρ ⇡ ⇣ ⇜رۅ حسآبــــِ بـَلـَכ نَبۅכنـρ ، نـــذآرْ ʘ͜͡ʘ ⇽ اینۅ بـכۅڹ ↯↯ ↺مَـטּ بآزیآمۅ بچگیآρ ڪَرכρ↻خــآطــره اسمــش†دختـــرونـس† ولــــی... [مـــردونــه‍] میـــــگآد:) ᔑ•ﺪ͟͠•ᔐ.ლ- + بِـخـَنـْدْ ببینم چہ طورے میخندۓ :) - خندَم نمیاد :| + یہ لبخـَند بزن حالا - بلد نیسـَمْ :| + مگہ میشہ لبخنْد زدن بلد نباشے ؟ - بلد بودَمْ :) یادم رفتہ ...اَعْــٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖـصــٰٰٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖ➣ــٰابــــــِـــــٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٕٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖـٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖ مـََـَـَـَنْ لَــــغْـــزیِدَسْــ لُـــــــــطْــ‍ــــفَــــــٰاًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖ ٖاَزْ ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖاَخْــ➣ـلٰاقِـــــٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖ ⇦گَــــــنْـــــــٖٖٖٖٖدِخــــ‍ـ‍ـودْ⇨↯ بــٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖکـــٰاهـًـًــًـًـًـًـًـًیـــــد↯ ᔑ•ﺪ͟͠•ᔐ.ლﻭﺍﺍﯼ ﭼﻪ ﻧﺎﺯﻩعـــوـض شـــدم :) شـــدم دخـــتــــرے ڪـــہ ? لــاڪــآش سیـــآهــــہ? قــلبـــش شــڪســتـــھ? آهــنــگـــآش دپــــھ? عـــآشـــقـــہ خــــونـــھ? از درــد لـــذت میــبـــرہـ ? بـــھ تنــهـــآیـــے عـــآدت ڪعــردهـ و تنــهـــا دوســـتـــش #هـڹـذفــــریشهـ?~رآحَــــت بِخـــوآب ایـــن دُنیــــآ هیــچی وآســِه بیـــدآری نَـدآره ~ ᔑ•ﺪ͟͠•ᔐ.ლ- چِـرآ نِــمـیفَهــمی +چیــو دیـگهـ بـآس بِفـَهـمَـم - ایـنکهـ آدَم بَـده دآسـتـآن مَـن نَبـودَم + هــهـ پَـ کیـ بــود ؟ -هَـــمــون کــه مـآرو اَز هَـم جُــدآ کَـرد +آهـآ هَـمـون غُـرورِ گـوهِـت :) ᔑ•ﺪ͟͠•ᔐ.ლ

تـــــــوے زنـכگـــــے با باادبــــــــــا با ادبـــــــــــ بودم . .

با لاتــــــــــا لات .

. با مشـــــــــــــــتیا مشـــــــــــــــتی . .

با مــــــــــــــــردا مـــــــــــــــرد . .

ولـــًــّّـّّـُُُّّٓـّّٓـٓـّٓـٓــــے هــــــــــــنوز نتـــــــــــــونستم . .

با مــــــــــــآدرم مــــــــــــــادر باشـــــــــــم . .

قد ایــــــن حــــٓٓٓــٰٓـٓـٓٓـٰٰٰٓٓٓـٰٰٓٓرفا نیـــــــــستم و نمیشــــم . .