-هَمِه حَرفایِ دِلِتو به کَسی میگی؟ +آره -کْی؟یَعنی یِه آدمی هَست کِه اِنقَدر بِهِش اِعتِماد کُنی؟ +آره،وَلی آدم نیست -واا،یَعنی چی؟ +دیوار اتاقَمِه:) #Yacچــِشــامـ مـیـشــَنــ بـــا یـــِ لــَبـخـَنــد خـــیـــســ :) #Yacزِندِگیآ شدهـ دیگهـ بَس کهـ بیخودیـ همهـ بآ خیآلِ بآز چِش بَستهـ میدوییمـ #yacمیخـوریـ فقطـ تو بهـ درد منـ❤:) #WencheR #yacخـدایـا یـہ چیـزے بِگــم؟! آرومـ میـگَم بــــین خودمـون بمـونہ...! بقــــرآنـت قســَمـــ ❤خـیلــے # دوســِش # دارَمـــ ❤:): #yac⇦مَجازے⇨ اگــــــــــہ نیمـ ســــــــــاعٺـ نتتو خامــــــــــوشـــــ کنے ✓مخــــــــــاطــــــــــب خاصٹ✓ مخاطــــــــــب ღخاصــــــــــღ خیلیــــــــــا میشہ!!!! گرفتے چے گفتم؟؟ #yyyyخودکُشی برامـــ کار سختیـــ نیستــ منــ فقط از گریهــ های مادرمــ میترسمــ..دنیا رو سرم خراب شد{ وقتی فهمیدم{ هیچ وقت هیچ #حسی بهم{ #نداشتی+ داره.. - داره چی؟ چِته پِسَر چِرا بُغض کَردی؟ + داره اِزدِواج میکُنه.. - ای واای.. پَس تو چی؟ + هیچی.. - ای بابا، خوشبَخت شه ، شاد باشه.. + عاره! خوشبَخت شه! - ...#ندا ها؟ +اینقد غمگین باشی برمیگرده؟ نه... +اینقد تنها بمونی یه گوشه برمیگرده؟ نه... +اینقد آهنگ غمگین گوش کنی برمیگرده؟ نه... +اصلا اون هنوز بهت فکر میکنه؟ نه... +اصلا اسمتو یادش میاد؟ نه... +اصلا هنوز ...

خیلے سَختہ تو شرایطے باشے ڪہ نبایَد گریہ کنے

ولے یهو بُغضِت بِتِرِڪه :)