عکس و تصویر خستــــــــــم...!!! از تلگـــــــــــــــرامــــــــــ...✖️✖️✖️ کـــــــــــــــامنتــــــــــ...✖️✖️✖️ پســــــــــتــــــــــ...✖️✖️✖️ لایــــــــــکــــــــــ...✖️✖️✖️ درخــــــــــاستــــــــــ...✖️✖️✖️ ســــــــــنــــــــــ...✖️✖️✖️ شــــــــــهــــــــــر...✖️✖️✖️ اصــــــــــلــــــــــ...✖️✖️✖️ عکســــــــــاے سلــــــــــفــــــــــے...✖️✖️✖️ از اینــــــــــکــــــــــہ همــــــــــرو ...

شب آرامی بود
می روم در ایوان، تا بپرسم از خود

زندگی یعنی چه؟

مادرم سینی چایی در دست

گل لبخندی چید، هدیه اش داد به من

خواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجا

لب پاشویه نشست

پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد
.
.