سَخت اَست بَرایِ کَسی کِ آتــــــَش گِرِفتِه توضیح بِدهی کِ نباید بِدود


عکس و تصویر آدمش میکنم این دلی رو که نفهمید با دلبستن بهش چ بلایی سر خودش اورد...