بعضی حرف زدنا مثل یسری تلاش کردنا نتیجه ندارهـ ..
دقیقا ترکیبش مثل وقتیه که جون میکنی سرحرف رو باهاش باز کنی ..
بعد گیر میکنی توش که چجوری این بحث رو ادامه بدی
که حالا که یه روزنه امید پیدا کردی برای حرف زدن باهاش
چجوری ادامه بدی ..
حرف پشت حرف
بی سر و ته
اموجی قلب و خنده و ناراحت و عصبانی
قاطیِ هم میفرستی ..
مثل این میمونه هدف رو نبینی
بخوای سمتش شلیک کنی
دیدی تقلا میکنی؟
تلاش میکنی ..
هی مغزتو به کار میندازی .. خدا خدا چه حرفی بزنم قلاب بشه .. گیر کنه به قلبش ..
که به حرف بیـاد ..
تهش
تهش میماسه روی لبت .. خنده ی ذوقی که آمادش کردی از ته دل باشه
هلالیِ لبخند میماسه روی لبت
چراغ آنلاینی که آف میشه ..
خیره به صفحه چتت باهاش قفل میکنی گوشیتو ..
مچاله میشی زیر پتو ..
بعضی حرف زدنا مثل یسری تلاش کردنا نتیجه نداره...

#زینب_هاشم_زاده