نـگـاه نـکـن سـاکــتََـمـ #دََهـََنـــــم بـازشـــــهـ # چــْْـیزایـی بـارِِتـــــ میکنـــم # کـِِه معـنی شــٌٌو تو گـــوگـِِل سـِِرچ کُُــنیمن اصنـ برات مهمـ نبودمـ مثلهـ اسبابـ بازیـ بودمـ:)مـــْیـــْگـــَن آدمـــْا فـــَقـــَطْ تـــْو قــَبــرْ تــَنــْهـانْ! -خـــْوب مـــَعـــْلـــْومـــِه دیـــْگـــه پَـس مـــَن از الـــان مــُٰردَم :)#ڪـُـــــور... #ڪَــــر... #لــالــ... بــا مــغـــــزتــــ راه‍ بـــــرو... اگــــه قــلـبـــتـــ❤ــــ حـــرفـــیـــ زد دســـتـــتـــو بـــزار روشــــ و بـــگــــو : خــــفـــهـــ شـــــو...هنوزَم تـو یه کَلَمه نمیشِـه مَعنیت کرد :)نباید گوشیش زیاد دستش باشه چون دختره نباید صدای اهنگو چه تو اتاقش چه تو ماشینش زیاد کنه چون دختره نباید شب تو خیابون قدم بزنه چون دختره نباید با یکم لباس راحت تر ورزش ...-چِـرآ گِـریـه میـکُـنی؟ +گُـنـآه کَـردَم -چِـه گُـنـآهیـ؟ +دُخـتَـر شُـدَم :)#عشقــو با مــــڹ تمـــریڹ ڪرد #واســـھ یڪے دیـــگہ اجــــرا ڪردایـــــن آدمـــــا چــجــوری انقــــــــد خـوشحـــــــــالــن وقــتــــی چیــــــزی وجــــــود نـــــداره کـــه بــاعـث خـــوشــیــــت شـــهبـعـضـیـ مـوقـعـ دوسـتـ دارمـ گـوشـ نـدمـ بـهـ زور بـهـ نـصـیـحـتـ هـایـ بـقـیـهـ بـلـنـد بـشـمـ بـگـمـ حـاجـیـ تـو کـهـ از درد ایـ مـنـ نـکـشـیـدیـ چـرا داریـ واسـمـ حـرفـ مـیـ بـافـیـ تـو کـهـ مـوقـعـ سـاخـتـنـ ایـنـ درد ...

↺شُـدَم یِـه جَــوونـِـه پُختِــه کِـه حَتّــے فَلسَفـــے تَـریـن حــَرفـا واسَـــم زِرِ مُفتـــِـه↻